ประกาศการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นการเฉพาะราย New

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ.2565

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
(เปิดรับสมัครวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565)
หากมีปัญหาการชำระเงิน ติดต่อ ธนาคารกรุงไทย
โทร 02-111-1111
หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบรับสมัคร โทร. 0-2697-0999 กด 0 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

https://www.onec.go.th/

รองรับ Chrome เวอร์ชั่น ≥ 89.0 / Support Chrome browser version ≥ 89.0.
รองรับ Edge เวอร์ชั่น ≥ 89.0 / Support edge browser version ≥ 89.0.